542d06ff4bd4dc8351c98f17_karricbygg-logo.png

MILJÖ POLICY

Karricbygg’s verksamhet är i hög grad kopplad till natur och livsmiljö.

 

Vi skall i alla led från projektering till byggnation och installation verka för ett kretsloppstänkande och ett urval av material och tjänster
där minst skadeverkningar för miljön finns.

 

Genom miljöspecificerad upphandling, information till kunder och utbildning av personal skall detta leda till starkt kunskap och miljöhänsyn
inom byggnation.

 

Vi tillser även att våra byggnationer sker så materialekonomiskt som möjligt och att avfall inklusive rivningsmaterial
sorteras och återvinns eller deponeras på, för miljöns, bästa tänkbara sätt.

 

Likaväl skall vårt agerande verka för en sund och för människans goda boendemiljö samt ur ett energisynpunkt sunt byggsätt.

 

Detta skall genomföras genom att, så långt som möjligt, enbart använda oss av byggprodukter tillverkade av naturliga
förnyelsebara råvaror och med stor vikt lagd på att minimera byggnadens energianvändning och val av värmekälla.

 

© 2014 Karricbygg